Taggad: Allmän handling

Allmän handling

Utdrag ur boken Öppna myndigheten om begreppet allmänna handlingar:

En handling består av en fysiskt eller logiskt avgränsad informationsmängd som är fäst på en databärare. För att handlingen dessutom ska vara allmän krävs följande:

  • Den ska vara inkommen till myndigheten, eller
  • upprättad av myndigheten, och
  • förvarad hos myndigheten

För pappershandlingar är det oftast ganska lätt att avgöra om dessa kriterier är uppfyllda. Många gånger är handlingen helt enkelt rent fysiskt inkommen till och förvarad i myndighetens lokaler, eller så är den skapad och utskriven i färdigt skick.

Elektroniska handlingar har inte samma fysiska koppling till myndighetsgränsen. Även om själva informationen ligger lagrad långt utanför myndighetens domäner kan den räknas som både inkommen, eller upprättad och förvarad.

Som vi ska se sammanfaller samtliga dessa begrepp ofta med att handlingen kan betraktas som tillgänglig för myndigheten. Om handlingen inte är tillgänglig för myndigheten så är den heller inte allmän.

Läs mer

Juridisk definition av begreppet allmän handling, se Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 3§

Nyhet: Hamster ej allmän handling (tidningen Barometern)

Öppenhet och säkerhet i en digital värld

Öppna Myndigheten vänder sig till alla som arbetar med IT, kommunikation och informationshantering i offentlig sektor. Boken tar ett helhetsgrepp på det regelkomplex som styr myndigheternas arbete i en digitaliserad värld. 

Ett axplock ur innehållet:

  • Hur ser juridiken ut? Genom pedagogiska texter och ett stort antal illustrationer förklaras lagstiftningen kring offentlighet och sekretess, personuppgifter, informationssäkerhet, webbkommunikation, dokument- och ärendehantering.
  • Vad gäller vid digitalisering? Hur kan myndighetens ärendehandläggning och kommunikation flyttas från pappersvärlden till en helt elektroniskt process?
  • Vilka krav ska ställas på IT-system i offentlig sektor? Boken innehåller en konkret checklista för IT-system som hanterar allmänna handlingar, sekretess och personuppgifter.
  • Hur skapar vi ordning? Du får en genomgång av metoder och metadatamodeller som gör det möjligt att registrera, organisera, styra och återsöka stora informationsvolymer.
  • Hur ska webbar och e-tjänster utformas? Boken samlar och förklarar alla väsentliga juridiska krav som särskilt gäller för e-tjänster och myndighetswebbar.

Rikt illustrerad

Genom informationsgrafik och processbeskrivningar illustreras de komplexa samband och flöden som präglar arbetet i dagens offentliga förvaltning.

Tipsar om fördjupning

Varje kapitel avslutas med omfattande tips för dig som läsa mer om de föreskrifter, rättsfall och allmänna råd som har publicerats av bland andra SKL, Datainspektionen, Riksarkivet, Riksrevisionen, förvaltningsdomstolarna och andra centrala aktörer.

Vi gjorde boken

Öppna myndigheten publicerades på SKL Kommentus förlag 2014. Sedan 2017 säljs boken via Widegrens förlag.

Johan Eriksson är journalist och författare. Johan har jobbat med lärande och informationshantering i offentlig sektor i många olika roller, bland annat som utvecklare, arkivarie, personuppgiftsombud, utbildare och kommunikatör. Han skriver också läromedel för grundskola och gymnasium, samt barn- och ungdomslitteratur. >> Kontakt

Filip Rensfelt, illustratör och grafisk formgivare, har skapat bokens många illustrationer. Filip har tillsammans med Anna-Karin Nilsson även formgett Öppna Myndigheten.

Mattias Nykvist, numera på Libervar redaktör för boken.