Offentlighetsprincipen definition

Offentlighetsprincipen har ingen entydig definition, men innebörden är att myndigheternas verksamhet så långt som möjligt skall ske i öppna former. Offentligheten består av flera delar:

Handlingsoffentlighet

Myndigheternas verksamhet dokumenteras i form av allmänna handlingar som alla har rätt att ta del av. Rätten gäller även utdrag ur handlingar, det vill säga uppgifter. (TF 2kap 1§, OSL 6:4)

Partsinsyn

Partsinsyn innebär att den som är part i ett mål i domstol eller hos myndighet har rätt till insyn i handläggningen av målet (FL 16§)

Mötesoffentlighet

Mötesoffentlighet: sammanträden i våra folkvalda beslutande församlingar är i regel öppna för allmänheten. (RF 4:9, KL 5:38)

Öppna rättegångar

Vi har vanligtvis tillträde till domstolarnas förhandlingar. (RF 2:11)

Meddelarfrihet

Anställda i den offentliga förvaltningen har stor frihet att informera massmedia eller andra intressenter om förhållanden på sin arbetsplats. (TF 1:1; TF 3 kap.)

Kommentarer stängda.